Om Grupp Atmen

Grupp Atmen är en ideell och obunden organisation som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige.

Samarbetet syftar till att tillvarata och utveckla den samlade kunskap och erfarenhet som finns, rörande hus och byggande i svenskt klimat. Vi drivs av viljan att lyfta fram begreppet byggnadskonst. Däri inbegrips alla livslängdsaspekter: Placering, funktion, gestaltning, materialval, miljö och hälsa, installationer samt energiförbrukning. Vårt mål är att verka för att lagstiftning, normer och branschsyn, premierar hantverksskicklighet, långsiktig kvalitet och livscykelperspektiv.

De nyproducerade byggnader som uppfyller kriterierna vackert, ändamålsenligt och hållbart, är svåra att finna i Sverige idag. – Det förhållandet vill vi förändra. Grupp Atmen finner inspiration från mer än 2000 års kunskapsutveckling och våra ledamöters kunskapsbas och arbetsområden spänner från traditionellt hantverk till modern forskning och spetskompetens.

_____

Vår strategi:

Grupp Atmen ska uppfattas som den mest trovärdiga obundna organisationen för byggande kännetecknat av en helhetssyn. Vår verksamhet bedrivs på ideell grund och vår helhetssyn kännetecknas av vår syn på begreppet byggnadskonst.

_____

FAQ: Vad är byggnadskonst?

Grupp Atmen avser med begreppet byggnadskonst, byggandets vetenskap. Däri innefattas alla livslängdsaspekter: Placering, funktion, gestaltning, materialval, miljö och hälsa, installationer, energiförbrukning samt LCC (livscykelkostnadsanalys).