Närliggande organisationer

Här nedan presenteras en sammanställning över svenska myndigheter, universitet/högskolor, akademier, stiftelser, forskningsfinansiärer och branschorganisationer inom bygg.

____________________________________

Myndigheter och statlig finansiering 

Myndigheter för bygg och hälsa:

–           Arbetsmiljöverket

–           Arkitektur- och designcentrum (tidigare Arkitekturmuseet)

–           Boverket

–           Delegationen för hållbara städer (nedlagd).

–           Energimyndigheten

–           Riksantikvarieämbetet

–           (Fortifikationsverket)

–           Tillväxtverket

–           Konsumentverket (konsumenträtt)

–           Socialstyrelsen (hälsoaspekter)

Myndighetssamverkan:

–           Samverkansforum

Myndighetsdrivna hemsidor för kunskapsspridning

–           Hållbarhetsguiden

–           Hållbarstad. (ej aktiv)

–           omBoende.se

Statligt finansierade organisationer (kunskapscentra):

–           SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

–           Svensk form, ideell förening

Nationella forskningsfinansiärer

–           FORMAS – forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

–           KK-Stiftelsen

–           MISTRA

–           SIDA

–           Vinnova

____________________________________

Universitet och –samarbeten

Universitetsinstitutioner:

–           GU, Avdelningen för Samhällsmedicin och folkhälsa

–           Chalmers, Bygg- och miljöteknik

–           KTH arkitektur och samhällsbyggnad

–           LTH, Arkitektur och byggd miljö
–           LTH, Bygg- och miljöteknologi

–           LTU, Träcentrum norr

–           LNU, Fakulteten för teknik

–           Institutionen för naturvetenskap och teknik, Örebro Universitet

–           HiB, Centrum för Hållbart Samhällsbyggande, CHSB

–           Pufendorfinstitutet (Tvärvetenskapligt forskarsamarbete inom LTH)

–           Avdelningen för bygg-, energi- och miljöteknik, Högskolan i Gävle

 

Lokala/regionala universitetssamarbeten för kunskapsspridning (marknadsföringskanal & företagssamarbete)

–           Centrum för Management i Byggsektorn (Chalmers + byggbransch)

–           Chalmers Professonal Education

–           Green Leap (KTH + Konstfack)

–           ISU, Institutet för hållbar stadsutveckling, (Malmö. Samarbete högskola + stad)

–           KOMIN, Kompetenscentrum för innemiljö och hälsa. Brett Nordsvenskt-finskt samarbete.

–           Mistra urban futures – centrum för hållbar stadsutveckling, Brett samarbete i Göteborg.

–           MOVIUM (SLU)

–           Smart Housing Småland. (Linnéuniversitetet i samarbete med SP)

–           Stockholm resilience centre, Stockholms Universitet

–           SWEDESD The Swedish International Centre of Education for Sustainable Development, (Campus Gotland i samarbete med organisationer i tredje världen.)

–           Stiftelsen CBI – Svenska forskningsinstitutet för cement och betong vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm

–           Trä i Norr & nätverket TräIN. Industrisamarbete mella LTU, IUC Norrbotten och företag.

–           Fuktcentrum, LTH

 

Knutna forskningsfinansiärer:

–           Gunnar Ivarsons stiftelse för hållbart samhällsbyggande, vid Högskolan i Borås.

–           Stiftelsen CBI – Stiftelsen Svenska forskningsinstitutet för cement och betong vid KTH. CBI huvudman jämte SP, till CBI Betonginstitutet.

 

____________________________________

Stiftelsedrivna verksamheter

Kungliga akademier:

–           Kungliga akademien för de fria konsterna / Konstakademien

–           Kungliga skogs- och lantbruksakademien, KSLA

–           Kungliga Vetenskapsakademien

Stiftelser:

–           Stiftelsen Ekocentrum Väst

–           IVL Svenska miljöinstitutet

____________________________________

Branschsamarbeten

Branschsamverkan

–           BKK Byggandets Kontraktskommitté

–           RenByggbransch.nu

–           Rådet för byggkompetens

–           Byggbranschen i samverkan. 12 förbund.

–           SVEBY

–           Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF.

 

Branschföreningar:

–           Byggherrarna

–           Byggmästareföreningen, Stockholm

–           Elektriska Installatörsorganisationen

–           Fastighetsägarna

–           SBR Byggingenjörerna / Sveriges byggingenjörers riksförbund

–           SPEF, Sveriges putsentreprenörers förening

–           Sweden Green Building Council

–           Föreningen för energieffektivisering (Effekt)

–           Svensk Betong

–           Svensk ventilation

–           Svenska Teknik&Designföretagen

–           Sveriges arkitekter

–           Sveriges byggindustrier

–           Sveriges stenindustriförbund

–           VVS Företagen

 

Branschskrifter:

–           Arkitekten, medlemsskrift SAR

–           Bygg och teknik

–           Byggindustrin

–           Byggvärlden

–           Husbyggaren, medlemsskrift SBR

–           Miljöaktuellt

–           Sten

m.fl.

____________________________________ 

Företagsnätverk

Intresseföreningar för företag/bransch:

–           CBI Intressentföreningen. Knuten till CBI Betonginstitutet.

–           Energi- och miljöcentrum, EMC

–           IG Passivhus

–           IQ Samhällsbyggnad (Fd. BIC & BQR)

–           Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat.

–           LEAN-forum bygg

m.fl.