Byggnadskonstens kunskapsområden

Nedan presenteras en sammanställning över Byggnadskonstens ingående kunskapsområden.

Sammanställningen belyser den bredd av kunskapsområden som ger byggnader och anläggningar dess form och kvalitet samt ekonomi och livslängd. Många expertområden inbegrips i byggnadskonsten. Därav är det viktigt att kunskap och erfarenhet utbyts så att byggnader och anläggningar till alla sina delar blir hållbara, tilltalande och ändamålsenliga – allt genomfört till lägsta livslängdskostnad. En övergripande helhetsförståelse bör styra byggprocessen och omfattas av såväl beställare, förvaltare, projektörer, entreprenörer som forskare. Samverkan bör syfta till återföring och utveckling av kunskaper och erfarenheter, där livscykelaspekter av byggnaders och anläggningars tekniska lösningar och visuella kvaliteter samt ekonomi, miljö och människors hälsa tas i beaktande.

 

Byggnadskonstens kunskapsområden:

__________________________________________

Gestaltnings- och planeringsteori

Planeringsteori
Samhällsplanering
Lagstiftning / normer / förordningar

Gestaltningsteori
Arkitekturteori och -historia
Proportioneringslära
Perceptionslära

__________________________________________

Bygg

Materialfrågor
Byggnadsmaterial – produkter
Konstruktionsmaterial
Isoleringsmaterial
Vägg- och takbeklädnadsmaterial
Material för installationer
Material för traditionellt hantverk
Ytbehandlingsprodukter

Byggnadsmaterial – energi & miljö
LCC och LCA-beräkningar / kostnader,
energiåtgång och miljöbelastning över tid.

Gestaltningsarbete
Gestaltningsarbete utifrån Genius Loci
Arkitektur i organisk stil
Arkitektur i klassisk stil

Projektering
Projektering / övergripande
Projektering / byggledning
Helhetsbedömningar av byggteknik /
utformning
Entreprenadfrågor / finansiering

Byggfas
Anläggning – byggtekniska frågor
Byggteknik för nyproduktion
Byggteknik för installation / uppvärmning
Anläggning – praktiskt hantverkskunnande
Byggnadshantverk
Montage

__________________________________________

Förebyggande, miljö / hälsa

Miljö / hälsa, förebyggande
CO2-halter & klimat
Partiklar / emissioner

__________________________________________
Underhåll / förvaltning, ekonomi

Förvaltningsekonomi / V o U-planer
LCC, livslängdskostnader och boendekostnader

__________________________________________

Renovering / restaurering

Byggteknik för renovering
Byggteknik för restaurering
Konservering av målerier m. m.

__________________________________________

Skadehantering

Sjuka-hus-syndrom
Arbets- och miljömedicin
Material- & miljökemi

Skadeutredning
Skadeutredning fukt, mögel, röta m. m.
Skadeutredning puts, murverk, målning m. m.
Besiktningar

Fastighetsjuridik / rättstvister
Tvistefrågor

Rivning & sanering
Miljöinventering / rivningsplaner

__________________________________________

Kunskapsutveckling

F o U
Undervisning / seminarier
Forskning och utveckling
Publikationer / artiklar